Algemene voorwaarden Evelien van der Zaken

 

1. Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Evelien van der Zaken en de wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders overeen komen.
1.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, wijst Evelien van der Zaken de toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden van de hand.

2. Kunstwerken
2.1 Evelien van der Zaken garandeert bevoegd te zijn tot verkoop c.q. het in consignatie geven van de kunstwerken.
2.2 Evelien van der Zaken is exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendommen op de kunstwerken, ook na verkoop van de kunstwerken. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen in de kunstwerken van Evelien van der Zaken aan te brengen.
2.3 Kunstwerken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evelien van der Zaken voor commerciële doeleinden gefotografeerd, dan wel gefilmd worden.
2.4 De kunstwerken blijven eigendom van Evelien van der Zaken totdat de koopsom volledig aan Evelien van der Zaken is betaald.

3. Eigendomsovergang en risico
3.1 Behoudens het gestelde in na te melden leden van dit artikel zal de eigendom en risico van de kunstwerken op de wederpartij overgaan bij aflevering.
3.2 Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met de eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor een zekerheid heeft gesteld, behoudt Evelien van der Zaken de eigendom van de kunstwerken voor. In dat geval gaat de eigendom op de wederpartij over zodra de wederpartij aan alle verplichtingen jegens Evelien van der Zaken heeft voldaan.
3.3 Indien er gereden twijfel bij Evelien van der Zaken bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is Evelien van der Zaken bevoegd de levering van de kunstwerken uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Evelien van der Zaken vertraagde aflevering te lijden schade.

4. Doorverkoop
4.1 De koper is niet tot doorverkoop van de kunstwerken bevoegd ingeval niet volledige betaling heeft plaatsgevonden door de wederpartij met betrekking tot kunstwerken aan Evelien van der Zaken.

5. Schadevergoeding en controle bij doorverkoop bij niet volledige betaling van de koopsom door wederpartij
5.1 De wederpartij, die in strijd handelt met de verplichting tot volledige betaling van de koopsom op datum aflevering, verbeurt ten gunste van Evelien van der Zaken een schadevergoeding voor iedere transactie, die geschiedt in strijd met het verbod tot wederverkoop bij gebreke van volledige betaling van de koopsom aan Evelien van der Zaken. De omvang van de schade wordt door partijen bij voorbaat gefixeerd op €2.000,- per kunstwerk, onverminderd het recht van Evelien van der Zaken volledige schadevergoeding te vorderen.
5.2 Evelien van der Zaken is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het verbod tot wederverkoop bij gebreke van volledige betaling van de koopsom.

6. Prijs en betaling
6.1 De koopprijs betreft het kunstwerk. In de prijs zijn begrepen de kosten van de verpakking en de afleveringskosten.
6.2 De wederpartij is verplicht de koopprijs op de datum van aflevering volledig te voldoen. De wederpartij is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door de wederpartij gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
6.3 Indien de wederpartij niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is Evelien van der Zaken bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door Evelien van der Zaken geleden schade uit de kosten van de ingebrekestelling.
6.4 Indien Evelien van der Zaken bij wanprestatie van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €. 250,00.

7. Werk op zicht
7.1 De wederpartij is gerechtigd voor zijn eigen rekening en op zijn eigen risico de kunstwerken te tonen bij potentiële kopers thuis. De wederpartij is tevens gerechtigd de kunstwerken voorafgaande aan de verkoop op zicht te geven aan potentiële kopers, teneinde potentiële kopers een beslissing te laten nemen of het kunstwerk bij hen past. De wederpartij is jegens Evelien van der Zaken volledig aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het tonen, dan wel het op zicht geven van kunstwerken.

8. Ontbinding
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
8.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de Evelien van der Zaken geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

9. Toepasselijk recht
9.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

10. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
10.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Evelien van der Zaken. Voor zover Evelien van der Zaken in haar aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

11. Geschillen
11.1 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
11.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bij voorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden
staan.